Wojewódzkie Komisje ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych cz. III

Michał Grabiec        02 czerwca 2014        6 komentarzy

Warunkiem koniecznym wszczęcia postępowania przed komisją jest uiszczenie opłaty w wysokości 200 zł. Wniosek składa się na urzędowym formularzu (wzór najczęściej można uzyskać na stronie Urzędu Wojewódzkiego). Wniosek zawiera rubryki, w których należy podać takie informacje jak imię, nazwisko, PESEL, adres do doręczeń, określić podmiot leczniczy (najczęściej szpital). UWAGA! –  Wojewódzkie Komisje ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych zwracają wnioski niekompletne!

Jeżeli wnioskodawca jest spadkobiercą zmarłego, wtedy należy przedłożyć także postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców (jeżeli są inni spadkobiercy oprócz wnioskodawcy).

We wniosku powinno się określić żądaną kwotę i przedstawić dowody uprawdopodabniające żądanie wnioskodawcy. W postępowaniu przed komisją drugą stroną postępowania jest podmiot leczniczy.

Warto wcześniej zaopatrzyć się w dokumentację medyczną danej sprawy. Podmiot leczniczy nie może odmówić pacjentowi dostępu do dokumentacji medycznej. Taka dokumentacja stanowi dowód, który powinien zostać dołączony do wniosku.

Bardzo ważne jest precyzyjne uzasadnienie wniosku i poparcie twierdzeń dowodami. Wnioskodawca powinien napisać co się zdarzyło w szpitalu, dlaczego według niego doszło do zdarzenia medycznego. Za zdarzenie medyczne może zostać uznane w szczególności: nieprawidłowe leczenie, nietrafna diagnoza, nieudana operacja, zakażenie szpitalne, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć pacjenta. Wojewódzkie Komisje ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych rozpatrują tego rodzaju sprawy – nie zajmują się natomiast błędami medycznymi popełnionymi w gabinetach czy przychodniach.

W niektórych przypadkach komisja zwraca wniosek bez przeprowadzenia właściwego postępowania. Najczęstszymi przyczyną zwrotów wniosków są: brak dołączenia jakichkolwiek dowodów uprawdopodabniających żądanie, brak uiszczenia opłaty, błędy formalne.

Komisja obraduje na posiedzeniu, które trochę przypomina rozprawę sądową: mogą zostać przesłuchane strony (głównie wnioskodawcy), świadkowie, lekarze. Komisja może także przeprowadzić dowód z opinii konsultanta. Jeżeli opinia nie wyjaśnia do końca sprawy, wtedy komisja może powołać dowód z kolejnego biegłego (biegłych), co jednak w praktyce się nie zdarza.

Po przeprowadzeniu postępowania wydawane jest orzeczenie o zdarzeniu medycznym albo o braku zdarzenia medycznego w danej sprawie.

Jeżeli wnioskodawca wygra postępowanie przed komisją, wtedy koszty postępowania ponosi podmiot leczniczy. Jeżeli nie uda się wnioskodawcy uzyskać orzeczenia o zdarzeniu medycznym, musi ponieść koszty postępowania przed komisją.

Do kosztów postępowania należą głównie: opłata od wniosku, wynagrodzenie biegłego, koszt stawiennictwa świadków.

W poprzednim wpisie dotyczącym Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych pisałem co następuje po wydaniu orzeczenia o zdarzeniu medycznym i jakie są w tym zakresie obowiązki ubezpieczyciela podmiotu leczniczego. W tym miejscu znajdziesz link do tego wpisu.

{ 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Monika 6 czerwca, 2014 o 15:52

Witam Panie Michale,
czy wskazana kwota jest dowolna, czy są tu jakieś granice ?

Pozdrawiam
Monika

Odpowiedz

Michał Grabiec 6 czerwca, 2014 o 16:20

We wniosku określa się proponowaną kwotę. Pacjent może domagać się maksymalnie kwoty 100 tysięcy zł. Natomiast w przypadku zgonu pacjenta, jego spadkobiercy mogą żądać kwoty 300 tysięcy zł. Więcej na ten temat we wpisie:

http://blogoprawachpacjenta.com.pl

Po ustaleniu zdarzenia medycznego ubezpieczyciel ma obowiązek zaproponować sumę mieszczącą się w ramach powyższych kwot ( 300 tys. zł i 100 tys. zł)

Pozdrawiam

Odpowiedz

Wojciech 19 czerwca, 2015 o 17:36

Witam
Jestem ojcem córki (31 lat), która przeżyła wstrząs septyczny po amniopunkcji. Stan DIC. Ciąża obumarła. Ostra niewydolność wielonarządowa – inne, perforacja przewodu pokarmowego, rozlane zapalenie otrzewnej, wysięk opłucnowy obustronny, owrzodzenie rogówki oka, niedowład z niedoczynności mięśni.
Zdarzenie to zaczęło się w dniu 10 lipca 2013r.
Po 4 miesiącach pobytu w szpitalu, w 6 tygodni w śpiączce farmakologicznej, stosowane jest nadal leczenie lekami. Prowadzone są konsultacje w wyznaczonych terminach u prof. Romaniuk i u prof. Skarżyskiego w Kajetanach oraz rehabilitacja kończyn.
W związku z powyższym mam pytanie – mając na uwadze złożenie wniosku do komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – jaki test ostatni dopuszczalny/akceptowalny termin?
Dziękuję

Odpowiedz

Michał Grabiec 23 czerwca, 2015 o 10:01

Termin złożenia wniosku do komisji wynosi 1 rok od zdarzenia medycznego. Musi Pan pamiętać, że przed komisją można dochodzić wyłącznie roszczeń, które są związane z leczeniem szpitalnym (a nie np. ambulatoryjnym w przychodni czy prywatnym gabinecie).

Dla postępowania przed sądem termin przedawnienia wynosi 3 lata. W przypadku córki, najbezpieczeniej jest (o ile doszło do błędu) wytoczyć powództwo przed 10 lipca 2016 roku. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ksawery 6 września, 2016 o 16:27

Czy komisja przeprowadza badanie wnioskodawcy? Czy osoba, która uważa, że stała się ofiarą zdarzenia medycznego będzie poddawana w takim postępowaniu badaniom przez komisję?

Odpowiedz

Michał Grabiec 6 września, 2016 o 16:30

Komisja nie przeprowadza badania. Bardziej prawdopodobne jest zbadanie przez biegłego powołanego do oceny prawidłowości czynności podejmowanych w szpitalu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.grabiec@grabiec-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: