Rejestracja podmiotu leczniczego i indywidualnej praktyki lekarskiej (pielęgniarskiej)

Michał Grabiec        29 września 2014        Komentarze (0)

Obiecałem w jednym z poprzednich wpisów, że napiszę artykuł dotyczący procedury rejestracji podmiotu leczniczego (np. działającego w formie spółki prawa handlowego) oraz indywidualnych praktyk osób wykonujących zawody medyczne. Żeby nie być gołosłownym, oto obiecany artykuł. Chciałbym Ci przejrzyście opisać jak przebiega proces rejestracji. Sam procedura jest złożona i chciałbym skupić się na tym, co moim zdaniem najważniejsze.

Kto zatem podlega rejestracji? Obowiązek ten dotyczy podmiotu (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy innej spółki prawa handlowego) chcącego prowadzić działalność leczniczą jak również lekarza i pielęgniarki zamierzających prowadzić indywidualną praktykę.

Zgłosić należy także zamiar prowadzenia działalności przez lekarzy czy pielęgniarki w formie grupowej praktyki czyli np. w formie spółki partnerskiej. Rejestrację należy koniecznie uzyskać przed rozpoczęciem prowadzenia działalności leczniczej.

Dla podmiotów leczniczych organem rejestrowym jest właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności wojewoda. Dla lekarzy i pielęgniarek odpowiednio okręgowa rada lekarska lub okręgowa rada pielęgniarek i położnych.

Sam wniosek podlega opłacie. Jej wysokość uzależniona jest od tego kto składa wniosek. Dla lekarzy i pielęgniarek opłata wynosi 2 % przeciętnego wynagrodzenia, natomiast dla innych podmiotów jest to 10 % przeciętnego wynagrodzenia.

We wniosku trzeba zawrzeć szereg informacji jak np. imię, nazwisko, nazwa, zakres świadczeń, numer NIP czy REGON. Dokładny spis niezbędnych informacji zawarty jest w art. 100, 101 i 102 ustawy o działalności leczniczej. Link do ustawy znajdziesz tutaj.

Oprócz wskazanych wyżej informacji, należy także dołączyć oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku oraz spełnianiu warunków niezbędnych do wykonywania działalności leczniczej.

Organ rejestrowy ma 30 dni na wpisanie działalności do rejestru. Jeżeli tego nie zrobi, wtedy po upływie 40 dnia od złożenia wniosku, można rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu organu rejestrowego. Oczywiście organ może wezwać do uzupełnienia wniosku, jeżeli ten zawiera braki formalne.

W przypadku zmiany danych objętych wpisem, należy dokonać odpowiedniego zgłoszenia w terminie 14 dni. Dotyczy to przykładowo przekształcenia spółki w inną formę prawną.

Zgłoszenie zmiany także podlega opłacie, która jest o połowę niższa niż opłata za wpis do rejestru. Zgłoszenie zmiany jest istotne, gdyż uchybienie temu obowiązkowi może skutkować orzeczeniem kary w wysokości dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia. Ważne jest zatem dopilnowanie terminu.

Czy organ ma obowiązek wpisać zgłaszającego do rejestru? Oczywiście, że nie. Istnieje szereg przyczyn z powodu których nie można skutecznie dokonać wpisu, a w efekcie rozpocząć prowadzenia działalności. Nie dokonuje się wpisu jeżeli zgłaszający nie ma uprawnień do prowadzenia działalności, nie spełnia warunków (np. w zakresie ilości pomieszczeń, urządzeń czy obowiązku ubezpieczenia) lub jeżeli podmiot został wcześniej w okresie 3 lat wykreślony z rejestru z powodu np. podania nieprawdziwego oświadczenia o spełnieniu warunków.

Jeżeli podmiot został już wpisany do rejestru to może niekiedy również wbrew swojej woli zostać z niego wykreślony. Przyczyną wykreślenia może być między innymi rażące naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem lub niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych (organ rejestrowy może przeprowadzić kontrolę i wydać zalecenia).

Kryteria te jak widać są dość mgliste i niekiedy może powstać konieczność odwołania się od decyzji o wykreśleniu. W takim przypadku zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Oczywiście wykreślenie może wynikać także z bardziej jasnych przyczyn – złożenia wniosku o wykreślenie lub utraty uprawnień do prowadzenia działalności w ochronie zdrowia.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.grabiec@grabiec-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: