Dostęp pacjenta do dokumentacji medycznej

Michał Grabiec        02 grudnia 2014        74 komentarze

Udostępnianie Dokumentacji Medycznej Pacjentowi

Możesz uważać, że udostępnianie dokumentacji medycznej przez szpital jest zadaniem prostym i nienastręczającym zbytnich trudności. W teorii masz rację. W praktyce kilkukrotnie przytrafiła mi się sytuacja, że pacjenci dzwonili lub pisali maile, skarżąc się (najczęściej na szpital), który piętrzył trudności w uzyskaniu dokumentacji medycznej.

Dokumentacja medyczna niejednokrotnie może skrywać prawdę o błędzie w sztuce medycznej, stąd zdarzają się próby utrudnienia dostępu do niej. Jakie prawa ma pacjent w związku z dokumentacją medyczną? Komu dokumentacja medyczna może zostać przekazana i w jakiej formie? Przedstawiamy zasady prowadzenia dokumentacji medycznej.

Prawa pacjenta związane z dokumentacją medyczną

Zasada podstawowa i wynikająca wprost z przepisów – „Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych”.

Próby ograniczenia tego dostępu mają charakter bezprawny. Oprócz pacjenta, dostęp do dokumentacji medycznej, także z archiwum, przysługuje jego przedstawicielowi ustawowemu oraz osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, dostęp do dokumentacji medycznej przysługuje osobom upoważnionym za życia. Ustawa nie wymaga, aby takie upoważnienia  miały charakter pisemny.

Dla bezpieczeństwa polecam jednak sporządzenie takiego upoważnienia w formie pisemnej.

Prawo dostępu do dokumentacji medycznej mają także wskazane w ustawie podmioty takie jak np. lekarze udzielający świadczeń, NFZ, Sądy, Prokuratury, ZUS czy Wojewódzkie Komisje do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Jak wygląda udostępnianie dokumentacji medycznej?

Dokumentację medyczną udostępnia się:

  • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu leczniczego;
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Jak uzyskać dokumentację medyczną? Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udostępniający może żądać stosownej opłaty. Za jedną stronę wyciągu lub odpisu w formie papierowej oraz za wyciąg odpis i kopię w formie elektronicznej opłata może wynosić maksymalnie 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, czyli około 8 zł. Za kopię dokumentacji w formie papierowej można żądać opłaty maksymalnie około 80 groszy za stronę (0,0002 przeciętnego wynagrodzenia).

Przechowywanie dokumentacji medycznej – jak długo?

Jak wygląda przechowywanie dokumentacji medycznej? Dokumentacja medyczna najczęściej przechowywana jest przez 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Czasami ten okres jest inny – zalecenia czy skierowania przechowywane są przez okres 5 lat.

Powinieneś pamiętać, że za zawinione naruszenie praw pacjenta pacjent może żądać stosownego zadośćuczynienia na podstawie przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Więcej o tego typu roszczeniach pisałem w jednym z poprzednich wpisów pt.: Naruszenie praw pacjenta jako źródło odpowiedzialności cywilnej. Mój blog o prawie medycznym jest źródłem rzetelnych informacji dotyczących praw pacjenta, które opisuję, bazując na swoich doświadczeniach prawniczych. Dowiesz się tutaj więcej na tematy, takie jak pełnomocnictwo medyczne czy odszkodowanie za błąd lekarski.

{ 74 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Lorelai 14 stycznia, 2015 o 11:38

Co zrobić, kiedy szpital fabrykuje dokumenty? Po śmierci pacjenta, okazało się w dokumentacji, że pacjent miał zrobione badania, których tak naprawdę w rzeczywistości nie było. Prokuratura umorzyła śledztwo. Co dalej? Jak udowodnić fałszerstwo?

Odpowiedz

Michał Grabiec 14 stycznia, 2015 o 12:12

To zależy jaka była treść postanowienia o umorzeniu śledztwa. Na takie postanowienie przysługuje zażalenie w którym można wytknąć błędy organów ścigania. Jeżeli uzyskanie dokumentacji medycznej wiąże się z prowadzonymi postępowaniami cywilnymi (czy przed komisją ds. zdarzeń medycznnych) trzeba wykazać, że dokumentacja nie pokazuje prawdziwego przebiegu procesu leczenia. Jest to dowodowo trudne, ale możliwe. Teoretycznie zawsze przysługuje również droga postępowania dyscyplinarnego przeciwko konkretnej osobie. Nie ma natomiast jednej uniwersalnej odpowiedzi na takie pytanie. Dziękuję za komentarz i pozdrawiam.

Odpowiedz

Maria 21 stycznia, 2015 o 15:06

Podobno powołując się na precedensowy wyrok otrzymują dokumentację medyczną pacjenta ze szpitala.

II OSK 1539/13 – Wyrok NSA
Data orzeczenia
2013-09-17 orzeczenie prawomocne

Data wpływu
2013-06-19
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Elżbieta Kremer
Janusz Furmanek /sprawozdawca/
Wojciech Mazur /przewodniczący/
Symbol z opisem
6209 Inne o symbolu podstawowym 620
658
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
VII SAB/Wa 217/12 – Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-13

Skarżony organ
Dyrektor Szpitala
Treść wyniku
uchylono zaskrżony wyrok w części i oddalono skargę kasacyjną w pozostałym zakresie
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 185 par. 1, art. 184, art. 189 w zw. z art. 60 oraz art. 141 par. 4, art. 149 par. 1, at. 161 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tekst jednolity.
Dz.U. 2012 poz 159 art. 26 ust. 2, art. 27
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – tekst jednolity.

Odpowiedz

Michał Grabiec 21 stycznia, 2015 o 15:25

Słuszny wyrok. Dla pozostałych czytelników – w tej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny rozważał kwestię: czy podpisane przez męża pacjentki w innym podmiocie (przychodnia) oświadczenie jest skuteczne również w szpitalu.

NSA nie miał wątpliwości, że upoważnienie podpisane nawet w innym miejscu jest skuteczne. Gorzej natomiast byłoby w sytuacji braku pisemnego oświadczenia wydanego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ustawa nie wymaga bowiem oświadczenia pisemnego i wyzwaniem dla sądu byłoby wydanie orzeczenia w sytuacji wyłącznie ustnego upoważnienia.

Pozdrawiam i dziękuję za komentarz.

Odpowiedz

Iwona 9 marca, 2015 o 20:54

Co z tego, że pacjent ma prawo do dokumentacji i tak jest ono łamane i nierespektowane, jak wiele innych praw w Polsce. W moim przypadku sprawą od połowy listopada 2014r. zajmuje się Rzecznik Praw Pacjenta, który wszczął postępowanie wyjaśniające i któremu od stycznia 2015r. nie miał i nie ma zamiaru odpisać jaśnie pan dyrektor szpitala.

Odpowiedz

Michał Grabiec 9 marca, 2015 o 21:35

Jest to problem z którym spotyka się wiele osób starających się o uzyskanie dostępu do dokumentacji medycznej. Niezrozumiałe jest także wyłączenie w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tego naruszenia, jako podstawy do uzyskania zadośćuczynienia przez pacjenta. Dziękuję Pani Iwono za komentarz.

Odpowiedz

Eleonora 16 kwietnia, 2015 o 17:25

Jak Pan uważa, ile czasu na dostarczenie dokumentacji medycznej ma np. szpital, spotkałam się, że każą czekać pacjentowi około 2 tygodnie i nie wydają dokumentacji od ręki, chociaż jest na oddziale osiągalna chociaż i zaraz (chodzi oczywiście o ksero dokumentacji medycznej). Poza tym dość ciekawy jest 3 pkt. ustawy, czy w takim razie szpital może odmówić wydania oryginału dokumentacji pacjentowi, czy jest to forma zastrzeżona określonym organom. Kiedyś chciałam uzyskać oryginał, oczywiście za potwierdzeniem zwrotu, ale zrobiono mi wielka awanturę. Czy jest jakaś podstawa prawna którą powinien podać szpital nie chcąc „wypożyczyć” oryginału ?

Odpowiedz

Michał Grabiec 19 kwietnia, 2015 o 19:02

Nie widzę podstaw prawnych dla odmowy udostępnienia oryginału dokumentacji medycznej. Niektóre szpitale próbowały zatrzymywać „w zastaw” dowód tożsamości, ale było to działanie nieprawidłowe.

Nie ma ustawowego terminu do dostarczenia dokumentacji medycznej – w przypadku znacznej opieszałości w takiej praktyce szpitala można zarzuć naruszenie zbiorowych praw pacjentów. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Eleonora 21 maja, 2015 o 12:51

No tak, też znalazłam taką informację, że nie mają podstaw prawnych do odmowy udostępnienia oryginału dokumentacji medycznej, ale wszyscy tak nagminnie robią, że odmawiają i pacjent nie wie co zrobić z takim bezprawiem. Co wówczas doradzałby Pan, czy warto napisać do Rzecznika Praw Pacjentów ?

Odpowiedz

Michał Grabiec 21 maja, 2015 o 13:07

Jeżeli jest to stała praktyka, wówczas może to być naruszenie zbiorowych interesów pacjentów ( więcej we wpisie: http://blogoprawachpacjenta.com.pl/praktyki-naruszajace-zbiorowe-prawa-pacjentow/). W takich przypadkach można zawiadomić rzecznika. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Anka 7 grudnia, 2015 o 22:11

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej to martwe prawo. Zwróciłam się do kliniki o wydanie kserokopii dokumentacji. Wydano mi… część (karty nie były ponumerowane, były dodatkowe wpisy drobnym pismem robione post factum) bez najważniejszego dokumentu – wyrażonej zgody na zabieg, który był przeprowadzony niezgodnie z wyrażoną wolą. Nie wydano tej zgody mnie, Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej i nawet Prokuraturze. Pomimo tego Prokurator umorzył postępowanie i Sąd Karny także. Dwóch biegłych opiniowało przeprowadzenie zabiegu zgodnie ze sztuka lekarską nie mając koronnego dokumentu – mojej zgody na ten zabieg, nie znając zapisów tej zgody. Czy powinnam sprawę zgłosić do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych? Proszę o podpowiedź jak napisać prośbę do Generalnego Prokuratora o to, aby wystąpił o kasację wyroku. Podtrzymanie umorzenia postępowania przez Sąd Karny zamknęło mi drogę odwoławczą. Prokurator trzymała stronę lekarzy, podobnie jak Sąd. Uważam, że ani prokuratorzy ani sędziowie za nic maja prawo medyczne i pacjenta pokrzywdzonego przez lekarzy.

Odpowiedz

Michał Grabiec 8 grudnia, 2015 o 09:19

Za wykonanie zabiegu bez zgody pacjenta przysługuje zadośććuczynienie za naruszenie dóbr osobistych – na podstawie art. 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Natomiast faktycznie, za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta grozi odpowiedzialność karna. Natomiast zbyt mało wiem o Pani przypadku by móc się wypowiedzieć o możliwości skutecznej interwencji u podmiotów, które była Pani uprzejma wymienić. W razie czego proszę o kontakt mailowy.

Dziękuję za komentarz.

Odpowiedz

karny 1 stycznia, 2016 o 21:10

– za brak zgody Żadna kara nie grozi – Vide postanowienie SN III KK 14/15 publikacja w necie : – lekarz może samowolnie nie informując pacjenta wykonać zabiegi nieuzgodnione nawet ustnie, samowolnie rozszerzyć np. estrakcje, zatrucie niebolącego zęba.. – tłumaczyć iż pacjent nie uciekł, pisemnej dok. nie sporządza – potem zrobi zgłoszenie na policję, że „pacjent dokumentacje ukradł” – prokuratura po wyjaśnieniu pacjenta iż niczego nie ukradł – umarza ; podczas czynności nie ma świadków i nic lekarzowi nie można udowodnić, oskarżony ma nad poszkodowanym przewagę- za kłamstwa nie odpowiada. Poszkodowany zeznaje prawdę, ale sąd może swobodnie oceniać ..

Odpowiedz

Michał Grabiec 4 stycznia, 2016 o 12:57

Zaciekawiony przeczytałem cały wyrok SN III KK 14/15. Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Kwestia samego wyrażenia zgody lub braku zgody nie była oczywista. Stanowisko stron (pacjentki i lekarzy)było odmienne. Sądy uwierzyły w rację lekarza. Na niekorzyść pacjentki mogło przemawiać to, że podobno zmieniała swoje stanowisko (to wynika z zarzutów obrońcy). Sąd stwierdził zatem, że zgoda była, tyle, że nie zachowano formy pisemnej.

Bezwzględny wymóg formy pisemnej zgody (np. na operację) ma zastosowanie w postępowaniu cywilnym. W procesie karnym brak zgody w formie pisemnej jest traktowany jako uchybienie, ale nie przesądza o tym czy pacjent zgodę wyraził.

Sąd Najwyższy stwierdził, że:

„nieudokumentowanie na piśmie zgody pacjenta na wykonanie zabiegu leczniczego określonego w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 464), faktycznie przez niego udzielonej w innej niż pisemna formie, nie mieści się w zakresie pojęcia „bez zgody” znamionującego typ przestępstwa opisanego w art. 192 § 1 k.k. ”

Natomiast brak wyrażenia zgody w formie pisemnej może skutkować skutecznym powództwem o zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta.

Pozdrawiam.

Odpowiedz

od strony 27 stycznia, 2016 o 20:21

DZIĘKUJĘ za ZAINTERESOWANIE – Stan fakt. był inny, jak wywiedziono w apelacjach adw. oskarżonej i prokurat oraz w wyroku II inst. Strona bez dokumentów i świadków innych, jak kol lekdent nie ma możliwości obalenia sufitowych tez linii obr. w karnym postęp . – SN III K 14/15 wywiódł > gdyby była jakakolwiek zgoda na piśmie, można by wykazać jej wadliwość, a jak nie sporządzono to NIC! – Oskarżony w procesie karnym może mijać się z prawdą bezkarnie, opowiadać brednie, oczerniać i szkalować pacjenta , co odpowiednio, wnikliwie badając różnice zeznań oceniono w I instancji. Wyrok I in bardziej logiczny i szeroko uzasadniony {17 stron]. Poglądy II inst. zdumiało: SSO. refer. + przewod. żona dent wie inaczej, jak przepisy prawa mat. > pisemna zgoda nie była potrzebna, bo oskarżycielka wykształcona, inteligentna, jak w wyroku podano !!! – przychodziła kilka lat do gabinetu prywatnego itd. nie uciekła itp – WYROK uniewinniający zapadł 23.09.2014 _ Po złożeniu skargi Kasac. i form. przyjęciu w SO – 3 miesiące komplet 1 tom „czekał” – na wysłanie do SN { luty}, akta wróciły w lipcu – co zamknęło np możliwość analizy akt przez RPO , zapytania prawnego do TK itp. w związku z różną interpretacją prawa I i II inst – w tej sprawie =
Gdy lekarz nie sporządzi jakiejkolwiek wymaganej prawem dokumentacji – po kilku prośbach napisano mi niepełny odręczny spis czynności z ost. miesiąca – w 2011 r. kilka poz. bez podpisu lek. bez pieczątki gabinetu, niby „po łacinie”, czego na rozprawie I inst pisząca to nie potrafiła odczytać ? Prawie równolegle – złożone wcześniej jak był AO [ IV 2013] „rozpatrywano {od. stycz 2012] w SKARGĘ – OIL po 3 latach „zamknęła” postępowanie [ opinie biegłego > wniosek tylko jeden z usuniętych zębów miał zmiany dopuszczające ekstrakcję], całość umorzono, z braku dokumentacji!
Post. cywilne od 2013 w toku- poszukiwania biegłego – lek. den odmówiła zeznań bo ” ma tajemnicę zawod”, włożono w akta „cywilne” wyjaśnienia { te pokrętne} z spr. karnej, ale już bez niekorzystnych dla niej zeznań drugiej lekdent>> .. Na wnioski Sądu o.dok. lecz. powódki ustalony pełnomocnik pozwanej 5 x odp ” lek nie ma .. bo pacjentka zabrała”.. jest tylko potwierdzona przez OIL „fotokopia” > rękopis, dla pacjenta „zarekwirowano” – wg OIL rękopis może mieć tylko LEKARZ-
od innych lek,. dent, gdzie zrobiono mi naprawy po 2011 r. bez problemu otrzymuje wydruki komp. odpisy, fotokopie, wypisy itp… zapis CD rtg, foto itp…
Mój przypadek jest drastyczny, tak być nie powinno – uczciwy pacjent nie ma szans wykazania stanu faktycznego – w postęp. skargowym i cywilnym już 5 biegłych wycofało się z opinii po poznaniu problemu – w rozmowach prywatnych na podst. rtg widzą pochopność decyzji lekdent .. ale każdy lekarz składał przyrzeczenie .. o koleżeństwie… i nieinformowaniu pacjentów o uchybieniach kol….

Mania 22 grudnia, 2015 o 21:24

Witam,
Od miesiąca próbuję uzyskać kserokopię mojej dokumentacji szpitalnej jednak bez skutku.
Złożyłam pisemny wniosek niestety nie uzyskałam żadnego potwierdzenia uzyskałam informację że po nowym roku zajmą się tą sprawą.
Jestem kierowana przez szpital do archiwum, które tłumaczy się że szpital nie przekazał mojej dokumentacji medycznej. Ze względu na sytuację jaka miała miejsce podczas mojego pobytu w szpitalu istnieje prawdopodobieństwo próby zafałszowania dokumentów.
Co jeszcze mogę zrobić aby uzyskać dokumenty od szpitala?
Czy zgłoszenie tego do rzecznika pomoże w czymś?

Odpowiedz

Michał Grabiec 23 grudnia, 2015 o 16:55

Udostępnienie dokumentacji medycznej jest obowiązkiem szpitala. Wprawdzie przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie przewidują możliwości żądania w takiej sytuacji zadośćuczynienia, jednak takie działanie może być naruszeniem prawa pacjenta do dokumentacji medycznej. Moim zdaniem interwencja u Rzecznika Praw Pacjenta powinna pomóc w takiej sytuacji. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina 17 stycznia, 2016 o 02:44

Witam,
Mój brat zmarł 16 lat temu, do szpitala przyjechał juz nieprzytomny. Po 2 tygodniach zmarł. I mam pytanie – czy, jako siostra, mogłabym przejrzeć jego dokumentację medyczną, czy jest to niemożliwe? Chciałabym się dowiedzieć co było przyczyną zgonu, jak przebiegało leczenie, ponieważ wtedy byłam na to zbyt młoda.

Odpowiedz

Michał Grabiec 18 stycznia, 2016 o 13:33

Pani Karolino, wydaje mi się, iż nie istnieją zbyt duże szanse na uzyskanie takiej dokumentacji jeżeli nie posiadała Pani stosownego upoważnienia/pełnomocnictwa. A czy ktoś inny z rodziny Pani brata nie został upoważniony? Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina 19 stycznia, 2016 o 12:42

Na pewno mama, jednak nie chciałam, żeby wracała do tamtej sprawy i miałam nadzieję, że uda mi się załatwić tę dokumentację bez niej. Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

Odpowiedz

elfa 27 stycznia, 2016 o 20:37

PANI KAROLINO, dok. szpitale archiwizują 20 lat, przy zgonie jest obowiązek 30 lat, prawnie znaczenie ma tzw. postępowanie spadkowe. Jeśli tego nie dokonano taką drogą, wniesieniem sprawy [ dokumenty USC] można uzyskać sądowe potwierdzenie osób uprawnionych …
. Jeśli był np. wypadek powinno być postępowanie prokuratorskie – dochodzenie – w takich dokumentacją także są dane, oględziny, sekcja itp.. – jak ustali się gdzie są jakieś dokumentacje to spotyka się życzliwych ludzi… Mama może dać pełnomocnictwo…
tu nie chodzi o jakieś roszczenia, ale o rodzinną tradycję,
zmarli żyją w świadomości –

Odpowiedz

Magda 19 maja, 2018 o 10:12

Zgony 20 lat przechowuje szpital chyba ze zgon nastapil np z powodu otrucia itp.cala dokumentacja jest przechowywana przez 20 lat .po tym czasie za zgoda Archiwum Panstwowego brakowana.

Odpowiedz

Paweł 10 lipca, 2016 o 20:02

Witam. chciałbym wyciągnąć ze szpitala dokumentację medyczną gdyż w ciągu ostaniego pół roku 3 razy leżałem na oddziale urazowo-ortopedycznym. W formularzu który otrzymałem do wypełnienia aby otrzymać dokumentację jest pytanie „w jakim celu” i w tym momencie zgłupiałem. Może ktoś podpowie co tam wpisać? Dlaczego szpital aż tak się interesuje powodem wyciągania dokumentaci przezemnie? Czy może się czegoś obawiać? Czy mogą mi nie wydać kopii całej dokumentacji?

Odpowiedz

Michał Grabiec 10 lipca, 2016 o 20:37

Panie Pawle, w takich szpitalnych formularzach często pojawia się miejsce w którym szpital chce poznać cel uzyskania dokumentacji medycznej. Jeżeli nawet Pan nic nie wpisze, szpital nie ma prawa odmówić pacjentowi dostępu do dokumentacji medycznej. Może Pan wpisać nawet „dla celów własnych” i nikt nie może tego kontrolować. Dziękuję za komentarz.

Odpowiedz

Urszula Piechnik 28 września, 2016 o 16:48

Witam, gdzie zlozyc podanie o kopie dokumentow historii choroby jesli szpital juz nie istnieje?

Odpowiedz

Michał Grabiec 28 września, 2016 o 17:35

Zwróciłbym się do podmiotu tworzącego (np. powiat, minister, uczelnia). Chyba, że szpital został przekształcony i jest teraz spółką – wówczas do tej spółki.

Odpowiedz

Ewa 5 października, 2016 o 14:06

Lekarz podczas mojej wizyty nagrywał przebieg jej na swoim prywatnym telefonie. Po uzgodnieniu z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta zażądałam załączenia owego nagrania do mojej dokumentacji medycznej, bo tylko w takim celu mogło byc ono nagrywane. Dzis dostałam odpowiedx od owego lekarza,że dokonywał tego nagrania na prywatnym telefonie i w celach prywatnych a poza tym juz to skasował. Czy lekarz może w prywatnych celach nagrywac przebiet wizyty??. Nie mam żadnej pewności,że nie wykorzystał tego nagrania w niewłaściwy sposób( jak chociażby pokazywanie go swoim znajomym)ani czy naprawdę to nagranie skasował. Czy nie jest to naruszenie tajemnicy lekarskiej?

Odpowiedz

Michał Grabiec 5 października, 2016 o 18:53

Pani Ewo, a czy wyraziła Pani zgodę na to nagrywanie?

Odpowiedz

rafal 6 października, 2016 o 11:18

pacjent nie musi wyrażać zgody na nagrywanie, tak samo jak na nagrywanie wizyty przez pacjenta lekarz nie musi wyrażać zgody
strony rozmowy „wizyty” mogą się wzajemnie nagrywać

Odpowiedz

Michał Grabiec 6 października, 2016 o 12:51

Mogą, ale powinny być świadome, że mogą spotkać się zarzutami dotyczącymi naruszenia dóbr osobistych osoby nagrywanej. Byłby zatem konflikt wartości: czy lepiej odpowiadać za naruszenie dóbr osobistych czy za naruszenie prawa pacjenta do np. udzielenia zgody na leczenie lub informacji o stanie zdrowia.Dowód z nagrania rozmowy w jednym z ostatnich wyroków dopuścił SN. Najlepiej poinformować drugą stronę, że rozmowa jest nagrywana, chociaż zrozumiała jest też negatywna reakcja osoby, której wypowiedź ma zostać utrwalona.

Inna sprawa, że samo nagrywanie mogłoby mieć wpływ na jakość zebranego wywiadu – osoba skrępowana nagrywaniem mogłaby obawiać się opowiedzenia o swoich dolegliwościach, właśnie ze względu na możliwość ich ujawnienia, upublicznienia. Ciekawa dyskusja. Pozdrawiam.

Odpowiedz

rafal 6 października, 2016 o 19:13

ale o naruszeniu dóbr osobistych mówimy tylko w momencie w którym takie nagranie zostanie upublicznione, np. w telewizji, co niejednokrotnie robią pacjenci !!!
samo nagranie swojej rozmowy z kimś i nie ujawnianie jej osobom trzecim nie stanowi naruszenia dóbr osobistych, na pewno nikt tu nie będzie odpowiadał za naruszenie dóbr osobistych drugiej osoby

Ewa 14 października, 2016 o 13:38

Wydaje mi się,że w tym wypadku chodzi nie tylko o nagrywanie jakiejkolwoek rozmowy ale złamanie tajemnicy lekarskiej. Jakim prawem „dla celów prywatnych” lekarz nagrywa przebieg wizyty?. Nie wiem w jaki sposób potem to wykorzysta. Czy jeśli ginekolog bedzie nagrywał kamerą przebieg wizyty jakiejś pacjentki „w celach prywatnych” to będzie to w porządku?. A jesli chodzi o to czy wyraziłam zgodę na nagrywanie to nie mogłam wypowiedzieć się w tej kwestii ponieważ lekarz nie pytał mnie o zgodę tylko po prostu poinformował mnie, że będzie nagrywał.

Odpowiedz

Anna 29 października, 2016 o 12:47

Witam, chciałam zapytać kto jest odpowiedzialny za brak mojej dokumentacji medycznej jeśli szpital już nie istnieje a „nowy” szpital (dla mnie ten sam, został przekształcony na centrum zdrowia, lekarze wykupili udziały) nie jest następcą prawnym poprzedniego szpitala i jak odpowiedzieli nie odpowiadaja za brak mojej dokumentacji. Posiadam tylko skierowanie z tego szpitala do drugiej placówki ( z dokumentacji drugiego szpitala) i co mogę teraz zrobic gdyż dokumentacja była by bardzo potrzebna w prowadzonym postepowaniu o źle przeprowadzony poród bliźniaczy. Pozdrawiam

Odpowiedz

Michał Grabiec 10 listopada, 2016 o 18:01

Pani Anno, jeżeli „nowy szpital” jest następcą „starego szpitala” to powinien posiadać tę dokumentację medyczną. Proszę zwrócić się pisemnie do placówki o te dokumenty. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Anna 10 listopada, 2016 o 21:16

Panie Michale ja już zwróciłam się pisemnie do szpitala o moją dokumentację medyczną, otrzymałam właśnie taką odp że w archiwum szpitala nie znajduje się moja dokumentacja medyczna a szpital został skomercjalizowany ( przekształcony ) i nie jest następcą prawnym poprzedniego szpitala i nie odpowiada za brak mojej dokumentacji medycznej – tyle. Dlatego zapytałam kto odpowiada teraz za brak mojej dokumentacji medycznej skoro po komercjalizacji personel pozostaje ten sam.

Odpowiedz

Michał Grabiec 11 listopada, 2016 o 13:10

Pani Anno, proszę mi przesłać skan odpowiedzi szpitala mailem. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Piotrek 4 czerwca, 2017 o 14:05

Panie Michale. A co zrobić gdy szpital nie chce mi wydać zdjęć rtg z dnia 22.11.2013 tłumacząc się awaria systemu i twierdzi, że ich nie posiada. Dodam iż nie byłoby to dla mnie tak ważne gdyby nie to, iż będę stawał po zakończeniu leczenia (które nadal trwa lecz na szczęście w innym szpitalu) będę stawał na komisję o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy i te zdjęcia będą niezbędne do tego.

Odpowiedz

Michał Grabiec 11 czerwca, 2017 o 13:08

Panie Piotrze, temat jest zbyt rozbudowany jak na krótką odpowiedź na blogu. Jako prawnik musiałbym bardziej wnikliwie przyjrzeć się Pańskiemu przypadkowi. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Piotrek 11 czerwca, 2017 o 13:13

Jakieś konkretne informacje są potrzebne?

Odpowiedz

Zuzanna 1 października, 2017 o 20:32

Witam. Czy jeżeli leczyłam się w prywatnej placówce, to obowiązują mnie takie same prawa jak w placówkach państwowych? Przez 8 miesięcy rehabilitowałam się w prywatnym ośrodku rehabilitacyjno-sportowym. Pani dyrektor tego ośrodka kategorycznie odmówiła mi wydania dokumentu dotyczącego przebiegu mojej rehabilitacji. Co więcej, poinformowała mnie, że z uwagi na to, że jest to ośrodek prywatny prawa pacjenta mnie nie dotyczą, a ona właściwie nie ma nawet obowiązku takiej dokumentacji prowadzić

Odpowiedz

Michał Grabiec 2 października, 2017 o 09:32

Kompletna bzdura. Prawa pacjenta przysługują niezależnie od tego czy jest to placówka państwowa czy prywatna. Kwestią inną może być to czy jest to dokumentacja medyczna.

Odpowiedz

Krzysztof 10 grudnia, 2017 o 22:34

Dzień dobry,

Mam pytanie odnośnie wystąpienia o kopię dokumentacji medycznej w trakcie pobytu w szpitalu. Czy jest to możliwe?
W trakcie hospitalizacji na jednym z oddziałów doszło do rażącego zaniedbania i narażenia mnie na utratę zdrowia lub życia. Obawiam się , że może dojść do matactw w dokumentacji, ponieważ o całej sprawie poinformowałem koordynatora oddziału, którego reakcja niemiło mnie zaskoczyła. Padły nawet słowa „jeżeli nie podoba się Panu leczenie na naszym oddziale, to w każdej chwili może Pan się wypisać”.

Uprzejmie proszę o informacje co najlepiej powinienem w takiej sytuacji zrobić aby zapobiec sfałszowaniu dokumentacji.

Odpowiedz

Anna 10 stycznia, 2018 o 16:43

Panie Michale a co w przypadku kiedy odmówiono mi wydania dokumentów ze szpitala w którym zmarła moja mama był to rok 1995 i wtedy nie było obowiązku żeby upoważnić kogoś . Obecnie toczy sie postępowanie spadkowe po mojej mamie. Przedstawiłam w szpitalu dokument z sądu potwierdzający ze sprawa jest w toku jednak również nie chcą wydać dokumentów.

Odpowiedz

Michał Grabiec 21 stycznia, 2018 o 10:46

Szanowna Pani Anno, kwestie spadkowe nie mają w tym przypadku większego znaczenia, gdyż potrzebne jest upoważnienie do otrzymania dokumentacji szpitalnej. W 1995 roku też obowiązywała zasada o udostępniania dokumentacji osobom uprawnionym – obowiązywała ustawa z 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej. Wiem, że nie jest to odpowiedź, której Pani oczekiwała, ale tak należy rozumieć brzmienie przepisów.

Odpowiedz

Jolanta 30 stycznia, 2018 o 10:10

Dzień dobry,
zależy mi na otrzymaniu informacji na temat przebiegu leczenia w gabinecie medycyny estetycznej. Lekarka niby się zgodziła, lecz pozornie. W umówionym terminie twierdziła, że jest chora, wczoraj dostałam sms, w którym żąda, żebym na piśmie zwróciła się o udostępnienie informacji na temat zabiegu, określając „ostatecznie”, jakie informacje są mi niezbędne i jakiemu celowi mają służyć. Czy powinna żądać takiej formy? Muszę wysłać, jeśli muszę, polecone pismo czy też mogę zanieść do gabinetu. A jeśli ta ostatnia opcja, to jak ma wyglądać potwierdzenie z jej strony? Pieczątka i podpis?

Odpowiedz

Michał Grabiec 30 stycznia, 2018 o 17:30

Dzień dobry, pacjent nie musi uzasadniać do jakich celów potrzebuje dokumentacji medycznej. Jest to jednak częsta praktyka w trakcie udostępniania dokumentacji. Pismo nie musi być wysłane, wystarczy jego złożenie w gabinecie, za potwierdzeniem odbioru. Oczywiście firmowa pieczątka i podpis są jak najbardziej pożądane.

Odpowiedz

siggi 28 marca, 2018 o 16:55

Dzień dobry
Jak uzyskac informacji o stanie wlasnego zdrowia z lat 1972-1976 ( bylem max. 4 lata i mialem problemy z sercem )
Od roku 1990 mieszkam za granica
Dziękuję za odpowiedź

Odpowiedz

Michał Grabiec 28 marca, 2018 o 16:58

Dzień dobry, mam duże wątpliwości czy dokumentacja z tamtego okresu istnieje. Może Pan spróbować skontaktować się ze szpitalem, ale istnieje niewielka szansa, że coś się zachowało z tamtego okresu.

Odpowiedz

Krzysztof 29 marca, 2018 o 00:30

Witam potrzebuje pomocy mój syn noworodek ( 8 miesięcy )
Trafił do szpitala na OIT z ciężkim zapaleniem płuc w ciagu dwóch tygodni pobytu strasznie się pogorszyło Jak trafił na oddział miał tylko zapalenie płuc później zaczęły szfankowac wszystkie organy pojawił jie ropien oplucny oraz martwica części pluca wkoncu dostał krwotok z pluca.. Mam podejrzenie że to zaniedbanie lekarza przyczyniło się do tak krytycznego stanu . O 3 rano wzięli go na operację wycieli kawałek pluca ( nawet nie powiedział po co ) o godzinie 4 50 dostałem telefon ze niestety zatrzymanie akcji serca i nie udało się go uratować…
reanimacja trwała 30 min
Chciałem żeby wykonali sekcje zwłok i tak się stało w piątek zrobili sekcje i powiedziano mi że mogę zadzwonić i się dopytać jakie są wstępne wyniki sekcji … zadzwoniłem w środę i co się okazało że nie mogą mi udzielić informacji ponieważ wyniki sekcji zwłok będą do dwóch tygodni i wtedy mamy się udać do lekarza prowadzącego i on mi powie więcej.
Jak dzwoniłem do szpitala to się okazało że pan doktor prowadzący leczenie nie chce mi nic powiedzieć niby muszą czekać na reszta badań i dopiero wtedy coś powiedzą !
Ale na operacji gadali że wycieki kawałek uszkodzonego pluca a nawet nie powiedzieli po co ?! Nic nam nie mówili czemu tak się dzieje ? Dlaczego nie mogę się dowiedzieć jakie byl wynik wstępny ?
Obawiam się że coś wyszło że z winy lekarzy jego stan się tak pogorszył i próbują mi utrudnić informacji dopiero po 2 tygodniach jak bd mieli cały opis sekcji mogę sporządzić wypis i dlaczego tak się pogorszyło i co było przyczyną tego wszystkiego !!!
Co mam zrobić w takiej sytuacji ?

Odpowiedz

Michał Grabiec 29 marca, 2018 o 10:03

Dzień dobry. Bardzo mi przykro z powodu tragedii, w której się Pan znalazł. Proszę o informację (mailem na adres: m.grabiec@grabiec-legal.pl lub telefonicznie: 693 450 854) w jakim szpitalu doszło do tych wydarzeń.

Odpowiedz

Karol 27 czerwca, 2018 o 17:47

W trudnych sytuacjach zwykły obywatel ma małe szanse na dochodzenie swoich praw, po prostu nie zna ich https://informaticalegis.com/uslugi/ochrona-wlasnosci-intelektualnej-w-internecie/ taka jest prawda.

Odpowiedz

Monika 5 lipca, 2018 o 13:32

Dzień dobry, co mogę zrobić w sytuacji, gdy chciałabym uzyskać dokumentację medyczną mojej nieżyjącej już mamy? Nie miałam upoważnienia, bo w momencie gdy umarła, dosłownie kilka dni wcześniej osiągnęłam pełnoletność i nie zdążyła mi takiego wypisać, zresztą śmierć nastąpiła nagle, nie zdążyłam z nią porozmawiać. W szpitalu też powiedzieli, że w tamtych czasach (rok 2002) nie było upoważnień jako takich, więc zostaje mi skierowanie sprawy do sądu lub prokuratury, ewentualnie mogę napisać wniosek, w którym muszę uzasadnić, w jakim celu mi ta dokumentacja potrzebna. A nie mam jakiegoś konkretnego celu, po prostu chcę ją zobaczyć i sprawdzić czy wszystko było ok. Co mogę zrobić by tą dokumentację uzyskać?

Odpowiedz

Michał Grabiec 10 lipca, 2018 o 18:23

Jeżeli nie została Pani upoważniona to nie bardzo widzę jakieś podstawy dla dostępu do dokumentów. Chyba, że rzeczywiście doszłoby do postępowania karnego, ale tutaj prokurator mógłby odmówić wszczęcia postępowania, nie zwracając się o nią do szpitala.

Odpowiedz

Marta 19 lipca, 2018 o 08:31

Witam
W prywatnym gabinecie dentystycznym pokazano mi dokumentację medyczną ale nie pozwolono zrobić zdjęcia mojej zgody na leczenie kanałowe – lekarz 2 razy większy ode mnie stwierdził , że nie wyraża zgody i już i nic nie będzie podpisywał. A tam były dopisane inne zęby . Chcę zgłosić do prokuratury o podejrzenie o fałszowaniu dokumentów ale czy mogę zgłosić tę sytuację , że odmówiono mi zrobienia zdjęcia?

Odpowiedz

Michał Grabiec 20 lipca, 2018 o 12:29

Nie spotkałem się z sytuacją, aby odmowa zrobienia zdjęcia dokumentacji medycznej została potraktowana jako uchybienie prawom pacjenta. Ustawa nie zawiera takiej formy udostępniania dokumentacji medycznej, więc zgodnie z prawem lekarz nie ma obowiązku pozwolenia na robienie zdjęć. Oczywiście nie ma też takiego zakazu, więc wszystko zależy od dobrej woli prowadzącego dokumentację.

Aktualizacja: Nowelizacja ustawy zawiera już taką możliwość, więc lekarz/placówka powinni umożliwić pacjentowi taką formę dostępu do dokumentacji, jeżeli faktycznie została już uzupełniona o nowe informacje. Niezależnie od tego można poprosić o skan lub pendrive z dokumentacją.

Odpowiedz

Paulina 20 lipca, 2018 o 21:33

W dniu dzisiejszym zgłosiłam się do prywatnej kliniki z prośbą o ksero historii przebiegu leczenia. Został Mi podany druk na którym dana klinika zastrzega sobie,że na sporządzenie takiej dokumentacji ma do 30 dni. Nie chciano Mi udostępnić dokumentów mailem,na pendrive jak również nie chcieli przesłać do kliniki w której chcę podjąć dalsze leczenia. Zależy Mi na czasie. Czy jest szansa aby takową dokumentację otrzymać szybciej?

Odpowiedz

Michał Grabiec 22 lipca, 2018 o 17:27

Dokumentacja medyczna powinna zostać udostępniona bez zbędnej zwłoki. 30 dni to w niektórych przypadkach zbyt odległy termin. Najprościej jest po prostu spróbować przekonać administrację do szybszego przekazania dokumentacji. Kopią dokumentacji – a w takiej formie pacjent może ją otrzymać (oprócz np. odpisu) – jest także odzworowanie cyfrowe dokumentacji, czyli po prostu jej skan.

Odpowiedz

Maria 25 sierpnia, 2018 o 11:56

Przyszłam do gabinetu i powiedziałam, że chcę wgląd do dokumentacji medycznej. Po małych perturbacjach z recepcjonistką przyszedł lekarz i mi przyniósł dokumentację. Powiedziałam, że chcę zrobić zdjęcie dokumentu „zgoda na leczenie kanałów” a lekarz mi odmówił. Powiedział, że nie wyraża na to zgody. dał mi kopię ale dla mnie ważne było zdjęcie. Chcę z tym pójść do sądu. Naruszenie praw pacjenta. Świadkiem tej rozmowy była recepcjonistka. Chciałabym odszkodowanie w wysokości 1000zł. Chciałabym powołać na świadka właśnie tą recepcjonistkę. Mam pytanie czy to ma sens. Rozumiem, że zaprzeczą ale chciałabym konfrontację na sali sądowej.

Odpowiedz

Michał Grabiec 29 sierpnia, 2018 o 22:29

Dzień dobry, lekarz powinien umożliwić pacjentowi wykonanie zdjęć dokumentacji, gdyż wynika to z ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Niestety jeden z przepisów uniemożliwia uzyskanie zadośćuczynienia (rozumiem, że chodzi o zadośćuczynienie a nie odszkodowanie) za naruszenie prawa pacjenta do dokumentacji medycznej. Przyznam, że ten przepis jest nie do końca zrozumiały, jednak tak mówi prawo w tym zakresie. Pozdrawiam. Michał Grabiec.

Odpowiedz

Rafał 14 listopada, 2018 o 19:26

Witam,chciałbym odebrać wypis ze szpitala psychiatrycznego w którym spędziłem kilka dni,było to kilka lat do tyłu i wypis który dostałem przy opuszczeniu szpitala zaginął mi,co musze zrobić by taki wypis odzyskać???

Odpowiedz

Michał Grabiec 14 listopada, 2018 o 19:31

Dzień dobry.

Proszę po prostu złożyć do szpitala wniosek. Niektóre szpitale mają gotowe formularze na stronie internetowej. Jeśli nie, wówczas wystarczy krótkie pismo – „Wnoszę o wydanie karty informacyjnej z leczenia szpitalnego z dnia …… (data wypisu).”

Pacjent nie musi takiego wniosku w żaden sposób uzasadniać. Możliwe, że szpital będzie chciał opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej. Jednak jeśli chodzi tylko o kartę informacyjną, wówczas są to groszowe sprawy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Justyna 9 grudnia, 2018 o 15:56

Witam chciałam zapytac czy jest mopzliwosc uzyskania dokumentacji medycznej babci ze szpitala z sprzed 20 lat ?

Odpowiedz

Monika 2 maja, 2019 o 18:49

Witam
Byłam w 7 tygodniu ciąży. Doszło do poronienia zatrzymanego, płód zmarł.
Gdy dostałam skierowanie do szpitala od razu do niego się udałam po czym poproszono mnie o całą dokumentację jaką posiadam- były to zdjęcia usg które robiłam prywatnie.
Oddałam więc wszystko co miałam. Dziś byłam odebrać wypis ze szpitala bo wczoraj z niego wyszłam i dokumentacji nie dostałam spowrotem. Kazano mi iść do statystyk i tam powinni mi wydać. Dziwi mnie dlaczego takiej dokumentacji nie dostałam od razu z wypisem i mam wrażenie że utrudniają mi jej odzyskanie. A dla mnie to ważne ponieważ planuję mieć dzieci i idąc do lekarza powinnam pokazać właśnie te zdjęcia i opisy bo jednak kolejny raz nie chcę poronić. Co mam robić? bo odeslali mnie znowu i każą przyjść w poniedziałek boję się że coś próbują lekarze zataić.

Odpowiedz

Michał Grabiec 13 czerwca, 2019 o 06:40

Czy udało się Pani uzyskać zdjęcie USG? Pozdrawiam. MG.

Odpowiedz

Barbara 29 maja, 2022 o 00:12

Dzień dobry,
Mam taki problem. Zmarła bliska mi osoba i to nagle (sepsa), podczas wyjazdu turystycznego do Hiszpanii. Szpital na Majorce, w którym zmarła odmawia wydania dokumentacji medycznej. Nie mogę znaleźć w internecie przepisów które to regulują a ambasada twierdzi, ze nie zajmuje się takimi sprawami. Na jakie przepisy można powołać się we wniosku o wydanie dokumentacji medycznej?
Będę wdzięczna za podpowiedź.

Odpowiedz

Michał Grabiec 5 lipca, 2022 o 18:16

Dzień dobry. Podejrzewam, że Hiszpania ma podobne rozwiązania prawne do polskich regulacji. Ale nie znam tych przepisów, więc nie jestem w stanie pomóc. Może Pani zwrócić się o pomoc do prawnika hiszpańskiego, podejrzewam, że nie będzie to bardzo wysoki koszt. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Agata 30 maja, 2022 o 14:46

Dzień dobry.
Witam serdecznie ?
Gdzie powinnam się kierować kiedy lekarz niszczy dokumentacje medyczna zdjecia USG? (po nefropeksji nerki, nerka i tak się oderwała) 3 miesiące po operacji trafiłam do gabinetu lekarza, który mnie operował, robiąc USG poinformował mnie, że nerka nie pracuje jak powinna, widać było po lekarzu, że coś jest nie tak. Po wyjściu z gabinetu chciałam zapłacić za wizyte, asystentka zapytała lekarza ile do zapłaty natomiast lekarz powiedział, że dziś nie płacę. Z nerwów zapomniałam dokumentów z wizyty i zdj usg, więc mailowo poprosilam lekarza o wysłanie mi dokumentów drogą elektroniczną.
Jednakże lekarz napisał mi, ze moja dokumentacja została zniszczona. ?( mam skriny)
Jestem po rozmowie z dyrektorem tejże placówki wyciągnie konsekwencje jeśli chodzi o tego lekarza , poczym zadzwonił do mnie owy lekarz tłumacząc się niepamięcią, sympatią, niewiedzą jak zdj usg zniknęło..

Rzecznik praw pacjenta do którego dzwoniłam poinformował mnie na jaki art i na jaka ustawe się powołać. Jednak zdjęć usg z tego badania nie mogę odzyskać
Czy w ogóle można coś z tym zrobić?

Z góry dziękuję

Odpowiedz

ania 13 lutego, 2023 o 10:02

dzien dobry co zrobić jak szpital zgubil wynik rezonansu i twierdzi ze tu nie robilam,mam e skierowanie? jak dlugo taki wynik lezy w szpitalu?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Michał Grabiec 13 lutego, 2023 o 20:39

Dzień dobry, a kiedy miała Pani wykonywane to badanie? Michał Grabiec

Odpowiedz

Piotr 15 lutego, 2023 o 21:58

W klinice stomatologicznej zrobiono mi tomografię oraz kilka zdjęć mojego uzębienia. Gdy poprosiłem o przekazanie mi ich kopii, otrzymałem kopię tomografii na płytce, ale też zostałem poinformowany że wykonane zdjęcia fotograficzne nie są częścią dokumentacji medycznej i klinika mi ich nie udostępni. Oferują oni usługę Digital Smile Design, w ramach której opłatnie są w stanie wykonać dla mnie projekt poprawy wyglądu mojego uzębienia i że wykonane zdjęcia fotograficzne zostaną mi udostępnione w ramach tej dokumentacji gdy wykupię tę usługę.
Czy klinika ma prawo traktować te zdjęcia fotograficzne jako nie będące częścią dokumentacji medycznej? Na zdjęciach widać wyraźnie ułożenie moich zębów, wypełnienia i koronki oraz początki próchnicy. Lekarz w czasie konsultacji używał tych zdjęć do wskazania mi konieczności podjęcia leczenia.

Odpowiedz

Ela 30 marca, 2023 o 20:36

Witam. Jakiś czas temu robiłam zrobiłam badania potrzebne do przeszczepu, w tym gastroskopię. Lekarz wprowadzając moje wyniki zauważył , że opis badania/ wynik nie jest wprowadzony , po skontaktowaniu się z pracownią endoskopowa okazało się , że nie mogą odtworzyć wyniku i muszę zrobić ponownie. Czy mogę coś z tym zrobić ? Pozdrawiam

Odpowiedz

Ewa 18 lipca, 2023 o 19:26

Witam,
Panie Michale, w kwietniu wykonywałam badanie połówkowe (II trymestr ciąży) w prywatnym gabinecie. Profesor udostępnił opis i zdjęcia. Urodziłam syna z wadą, która prawdopodobnie nie była rozpoznana. Zwróciliśmy do NZOZ o udostępnienie nagrania. Podmiot powiedział, że nagranie można otrzymac tylko podczas badania. Czy NZOZ musi przechowywać nagrania z USG? Czy w naszym przypadku możemy występować o zadośćuczynienie?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Z poważaniem

Odpowiedz

Sandra 22 lipca, 2023 o 04:37

Witam, mój syn ma mieć operacje na podcięcie migdałków wszystko już załatwione wizyta na zabieg umówiona tylko ze zgubiłam skierowanie na operacje i moje pytanie czy jest możliwość uzyskania kopi skierowania ?

Pozdrawiam

Odpowiedz

Michał Grabiec 9 października, 2016 o 18:13

Tak, ale najbardziej konfliktowe sytuacje mają miejsce właśnie w przypadku upublicznienia rozmowy. I tutaj nagranie może skutkować naruszeniem dóbr osobistych.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.grabiec@grabiec-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: