maj 2014

W poprzednim wpisie chciałem ogólnie przedstawić jak funkcjonują Wojewódzkie Komisje ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Teraz bardziej konkretnie. Komisja rozpoznaje sprawę zdarzenia medycznego w składzie 4 osobowym. Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta zdarzeniem medycznym jest: 1) diagnoza, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju […]

Jak nie do sądu to gdzie? Od 2012 roku istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia przed specjalnymi kolegiami powołanymi do ochrony praw pacjenta. Podmiotami tymi są Wojewódzkie Komisje do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Siedzibą komisji jest siedziba właściwego urzędu wojewódzkiego. Atutami komisji są przede wszystkim: stosunkowa niewielka opłata od wniosku oraz szybkość postępowania. W […]

Forma zgody na leczenie cz. II

Michał Grabiec        26 maja 2014        2 komentarze

W poprzednim wpisie wyjaśniłem, że zgoda na interwencję medyczną może zostać wyrażona ustnie, a nawet w sposób dorozumiany. Chciałbym jednak wyjaśnić, że jest to ogólna reguła, od której oczywiście są pewne wyjątki. Pisemnej zgody wymaga zabieg operacyjny, albo metoda leczenia lub diagnostyki stwarzająca podwyższone ryzyko dla pacjenta. Podobnie, pisemnej zgody osoby badanej (w tym małoletniego), […]

Forma zgody na leczenie cz. I

Michał Grabiec        26 maja 2014        Komentarze (0)

Zaczęliśmy od tematu świadomej i swobodnej zgody na leczenie (oraz np. badanie). Jaką formę  musi mieć zgoda? Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty wprowadza ogólną zasadę, iż zgoda na czynność medyczną może zostać wyrażona w jakikolwiek sposób. Ważne jest, aby pacjent wyrażając zgodę był w pełni świadomy decyzji, którą podejmuję. Istotne jest to, że […]

Świadoma zgoda na interwencję medyczną.

Michał Grabiec        26 maja 2014        Komentarze (0)

Istotną kwestią przy podjęciu leczenia jest wyrażenie przez pacjenta zgody na proponowany sposób udzielenia pomocy medycznej. W doktrynie prawa medycznego wyodrębniono pojęcie zgody świadomej (informed consent). Tylko zgoda, która została wyrażona swobodnie i świadomie ma wiążące znaczenie z punktu widzenia możliwości podjęcia interwencji medycznej. Zasada ta jest wyrażona wprost w Ustawie o zawodach lekarza i […]