Ryzyko powikłań w wyniku nieudanej operacji plastycznej

Michał Grabiec        25 października 2016        Komentarze (1)

Jak praktycznie każda interwencja medyczna, operacje chirurgii plastycznej także są obarczone ryzykiem powikłań. Pacjent powinien zatem wcześniej zostać poinformowany o tym, jakie mogą być normalne następstwa takiego zabiegu.

Dopiero uświadomiony i należycie poinformowany pacjent może wyrazić prawidłową (pod względem prawnym) zgodę na leczenie. Tyle w teorii, bo w praktyce trudniej jest określić co może być normalnym następstwem proponowanego leczenia, a czego nie powinno się pacjentowi mówić.

clause-1462969_640W takim przypadku wybór należy pozostawić zdrowemu rozsądkowi i odpowiedzialności lekarzy, którzy ocenią zakres  informacji oraz dostosują sposób jej przekazania do konkretnego pacjenta.

Pacjenci mogą w różnym stopniu rozumieć przekazywane informacje i obowiązkiem lekarza jest dostosować przekaz do możliwości poznawczych pacjenta.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku chirurgii plastycznej służącej poprawieniu „błędów piękności„. W przypadku takich zabiegów nie występują bezwzględne wskazania medyczne uzasadniające operację.

Przyczyną interwencji chirurga plastycznego jest dążenie pacjenta do poprawy własnego wyglądu. Są to operacje z medycznego punktu widzenia niepotrzebne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.

Sąd Najwyższy wydał jakiś czas temu wyrok, w sprawie, w której pacjent dochodził roszczeń związanych z operacyjnym usunięciem kępek żółtych (żółtaków). Operacja nie udała się – pacjentka została oszpecona, wystąpiły powikłania w postaci niedomykania powiek. Pacjentka zaczęła cierpieć na nawracające zapalenia rogówki oka.

W toku procesu pacjentka powiedziała, że gdyby otrzymała od lekarza pełniejszą informację, wówczas nie zdecydowałaby się na ten zabieg.

Sąd Najwyższy stwierdził w wyroku, że

wymaganie zgody pacjenta na podjęcie zabiegu operacyjnego wyłącznie dla celów estetycznych (polepszenia wyglądu zewnętrznego) jest zachowane tylko wtedy, gdy zostanie on uprzednio dostatecznie poinformowany także – o szczególnych – czyli wszelkich mniej lub bardziej możliwych do przewidzenia – skutkach interwencji chirurgicznej, nie stwarzającej dla niego ryzyka wyższego od przeciętnego.”

Przypadki powikłań zdarzają także przy wykonywaniu np. liposukcji (usuwanie tłuszczu), wszczepienia implantów piersi czy chirurgicznym liftingu twarzy.

Obowiązek informacyjny w przypadku zabiegów chirurgii estetycznej jest  znacznie szerszy niż w przypadku pozostałych zabiegów. Chirurg plastyczny powinien zatem wykroczyć poza normalne następstwa operacji i poinformować również o tych rzadziej występujących powikłaniach.

 

Błąd diagnostyczny powodem niepotrzebnej mastektomii u pacjentki

Michał Grabiec        24 października 2016        Komentarze (0)

Pacjentka pozwała szpital o 400 tysięcy złotych zadośćuczynienia za błąd diagnostyczny polegający na niepotrzebnym i niewynikającym ze wskazań medycznych usunięciu piersi wraz z węzłami limfatycznymi.

U pacjentki wykryto dwie zmiany zlokalizowane w piersi prawej. Jedna zmiana została zbadana drogą biopsji cienkoigłowej – pobrany materiał został przeanalizowany histopatologicznie. Wynik tego badania wskazał na złośliwy charakter nowotworu i konieczność usunięcia guza.

sala-operacyjnaPozostało zdiagnozowanie drugiej zmiany. Szpital wskazał że należało usunąć całą pierś pacjentki, pomimo tego, że istniały wątpliwości co do charakteru tej zmiany.

Pomimo tego, że wątpliwość mogla zostać rozwiana za pomocą drugiej biopsji, uznano, że wynik biopsji pierwszej zmiany i wynik RM jest wystarczający do postawienia diagnozy.

Wykonano operację usunięcia piersi. W przesłanym do analizy materiale „nie znaleziono komórek nowotworowych”. Opisane w badaniu histopatologicznym zmiany były przerośniętymi gruczołami (gruczolakowłókniaki), z którymi pacjentka mogla żyć, i które nie wymagały tak radykalnej operacji.

Powódka wystąpiła na drogę sądową wskazując, że :

„doznała szkody w postaci poważnego uszczerbku na zdrowiu, trwałego oszpecenia, znacznego ograniczenia ruchomości ręki, licznych i wciąż występujących cierpień fizycznych oraz ogromnych i nawracających psychicznych”

W toku procesu wypowiedzieli się biegli onkolodzy, którzy uznali, że popełniono błąd diagnostyczny.

Biegli wskazali, że standardy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego stanowią, że gdy „obraz cytologiczny jest podejrzany, może wskazywać na istnienie nowotworu złośliwego – w tych przypadkach konieczne jest dalsze postępowanie diagnostyczne. Wskazano, że w tym przypadku prawidłowe było usunięcie jednego guza i uniknięcie usunięcia całej piersi.

Rozpoznający sprawę sąd (na podstawie opinii biegłych) napisał w uzasadnieniu, że pomyłka komórek rakowych z gruczolistością włókniejącą jest bardzo często popełnianą pomyłką w badaniu histopatologicznym. Gruczolistość włókniejąca wymaga dużego doświadczenia, jednocześnie jest „znaną pułapką” diagnostyczną.

Sąd stwierdził, że zaszły wszystkie elementy wymagane do stwierdzenia odpowiedzialności odszkodowawczej szpitala i ubezpieczyciela. Uznano bowiem, że zawiniony błąd diagnostyczny bezpośrednio spowodował szkodę psychiczną i materialną powódki.

W toku procesu wypowiedział się biegły psycholog, który uznał, że poziom krzywdy powódki jest ogromny. Ostatecznie sąd uwzględnił powództwo w 2/3.

Dużej ilości zakażeń szpitalnych można uniknąć

Michał Grabiec        21 października 2016        Komentarze (0)

Rynek zdrowia poinformował w ślad za Polską Agencją Prasową o raporcie sporządzonym przez szwedzką jednostkę badawczą, dotyczącym liczby zakażeń na terenie państw europejskich. Z dokumentu ma wynikać, że zakażeniu szpitalnemu ma ulegać co 20 hospitalizowany pacjent.

Hand-holding-a-stethoscope-on-white-background-1025139E900B587ATo całkiem dużo. Oczywiście nie wszystkich zakażeń można uniknąć. Szpital jest miejscem szczególnie narażonym na kolonizację wszelkiego rodzaju bakteriami. Niektóre zakażenia są niestety wpisane w ryzyko hospitalizacji.

Wdając się w proces ze szpitalem warto poszukiwać informacji mogących świadczyć o tym, że w szpitalu doszło do większej liczby infekcji czy zwrócić uwagę na stan stan sanitarny placówki.

Często do zakażeń dochodzi  w wyniku niezachowania pewnych procedur higienicznych (rzadkie mycie rąk, brak umywalek czy dozowników na mydło).

Praktycznie każdy szpital w odpowiedzi na pozew stwierdzi, że „dochowywane są najwyższe standardy higieny, a personel jest regularnie szkolony z zapobiegania niebezpieczeństwu epidemiologicznemu”. Kwestią otwartą pozostaje to, czy jest to prawda – o tym decyduje przebieg i ocena postępowania dowodowego.

Według przywołanego na początku artykułu „jednej trzeciej infekcji szpitalnych można byłoby zapobiec dzięki większej dbałości w szpitalach o higienę i lepszej kontroli zakażeń”.

Co to jest leczenie zgodne z aktualną wiedzą medyczną?

Michał Grabiec        20 października 2016        Komentarze (0)

Czytając opinię sporządzone przez biegłych powołanych w postępowaniu sądowym albo przed wojewódzką komisją ds. zdarzeń medycznych często trafia się na ogólnikowy zwrot, że „leczenie było wykonywane zgodnie / niezgodne z aktualną wiedzą medyczną„.

doctor-161345_640Jest to zwrot, który często kończy dalsze dociekania i badanie tematu – przynajmniej jeżeli chodzi o sprawy rozpoznawane komisje ds. zdarzeń medycznych.

Co znaczy enigmatyczny zwrot – aktualna wiedza medyczna?

Już w ustawie o zawodzie lekarza przeczytasz, że:

„Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.”

Przyjęło się, że aktualna jest wiedza, która nie jest przestarzała. W medycynie posługiwanie się nowymi technikami i technologiami jest szczególnie istotne, gdyż ta dziedzina podlega ciągłym i dynamicznym zmianom.

Lekarz powinien zatem śledzić postęp wiedzy medycznej i na jej podstawie wykonywać swój trudny i szlachetny zawód. Oczywiście nie jest możliwe śledzenie wszelkich dostępnych nowości  i podążanie za nimi w swojej pracy zawodowej.

Mielibyśmy wówczas do czynienia z szeroko zakrojonym eksperymentem medycznym. Nie wszelkie nowe technologie są bowiem dostatecznie sprawdzone i uznane za bezpieczne.

Wskazania co do tego jak lekarz powinien w danej sytuacji zrobić (jaką metodę leczniczą czy diagnostyczną zastosować) tworzą instytuty, towarzystwa naukowe zajmujące się opracowywaniem standardów z określonego obszaru medycyny.

No i kolejna trudność. Medycyna często dotyczy sytuacji niestandardowych. W takich okolicznościach ścisłe zastosowanie się do wytycznych naukowych może skutkować popełnieniem pomyłki przez lekarza. Wytyczne stanowią bowiem pewien schemat, a zatem mogą (i powinny) w określonych okolicznościach być modyfikowane przez praktyków – lekarzy.

Jak zauważysz kilka akapitów wyżej (cytat przepisu) lekarz powinien posługiwać się metodami, które są mu dostępne. Nie można bowiem zarzucić lekarzowi, że nie zastosował drogiej i innowacyjnej metody jeżeli szpital nie dysponuje odpowiednim sprzętem czy lekami.

Kolejną kwestią jest działanie zgodnie z zasadni etyki oraz należytą starannością. To też jest składnik leczenia, który w przypadku procesu o błąd w sztuce bada sąd.

Niekiedy właśnie ten standard podwyższonej staranności jest przyczyną błędów leczniczych czy diagnostycznych. A sprawa trafia do sądu.

Rażący przykład naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej

Michał Grabiec        18 października 2016        5 komentarzy

O samym zachowaniu tajemnicy zawodowej pisałem całkiem niedawno, nie ma więc sensu powtarzać tematu. Link do artykułu „Obowiązek zachowania tajemnicy przez lekarza” znajdziesz w tym miejscu.

clause-1462969_640Prowadzę na dość wczesnym etapie  jedno postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej lekarzy,  w którym niefrasobliwość białego personelu była wręcz porażająca.

I powinna stanowić know-how dla innych lekarzy – właśnie jak nie postępować.

Ordynator oddziału przekazał dobrowolnie dokument – opis leczenia pacjenta do zupełnie innej placówki, bynajmniej nie zajmującej się leczeniem czy orzekaniem o stanie zdrowia.

Mniejsza o motywację, która w tym przypadku nie zasługuje na pochwałę.

Lekarz jednak dobrowolnie przekazał drażliwe dane dotyczące hospitalizacji podmiotowi, który nie był uprawniony do uzyskania takiej wiedzy. Tajemnicą jest objęty już sam fakt tego, że pacjent przebywał na oddziale i podlegał hospitalizacji.

Taka wiadomość może być bowiem nośnikiem wielu informacji. Już sam fakt, że pacjent przebywał np. 2 dni na oddziale psychiatrycznym może być źródłem wielu domniemań i znaczących komentarzy.

Jak się przyjmuje, prawu pacjenta do zachowania tajemnicy informacji odpowiada „obowiązek milczenia” spoczywający na lekarzu.

Ważne zatem żeby nie dochodziło do takich przypadków. Prawdopodobnie nikt nie chciałby żeby fakty dotyczące jego leczenia czy życia prywatnego były dowolnie udostępniane.